Våra tjänster


Medicinska

Vi utför hälsoundersökningar vart 3:e år med hälsoprofil som inkuderar fysisk och psykosocial arbetsmiljö kopplat till hälsa och livsstil.

- Medicinska hälsokontroller i arbetslivet enl. AFS 2005:6 inkl. läkarundersökning
- Samtalskontakter, enskilda eller i grupp
- Enklare sjukvård

Friskvård

Träningshall/gym inkl. introduktion till träning av sjukgymnast.

Rehabilitering

Vi följer rehabiliteringsprocessen.
- Utredning
- Arbetsplatsanpassningar
- Uppföljning


Tekniska

Vi ger råd och konsultationer beträffande arbetsmiljö och myndighetskrav.
- Medverkar i skyddskommittésammanträden, skyddsronder och rehabärenden.
- Hjälper till med verksamhetens systematiska arbetsmiljöarbete enligt AFS 2001:1
- Riskbedömningar av maskiner, arbetsutrustningar och kemikalier

Ljudmätningar enligt AFS 2005:16 (Buller) med:
- Kartläggning
- Dosmätningar
- Frekvensanalys
- Efterklangsmätningar

Belysningsmätningar (enligt Föreningen Ljuskulturs rekommendationer) med:
- Kartläggningar av belysningsstyrka på arbetsplatser och allmänt där förbättringsförslag ingår.

Bedömningar av inom- och utomhusmiljö
- Mätningar av luftföroreningar enligt AFS 2000:3 (Hygieniska gränsvärden)
- Damm och gaser
- Analys av ämnen och kemikalier
- Kemikaliebedömning
- Hanteringsregler
- Arbetshygien

- Ventilationsmätningar i lokaler och arbetsprocesser
- Renrumsmätningar i klassade miljöer
- Mätningar av elektriska och magnetiska fält från utrustningar och anläggningar jämfört med normkrav och föreskrifter
- Råd om val av lämplig personlig skyddsutrustning av olika slag

 

Utbildningar

Vi kan också erbjuda företagsanpassade utbildningar, t ex:

- HLR-utbildning
- Första hjälpen
- Stress, hälsa, livsstil, psykosocial arbetsmiljö och kommunikation.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete, kemiska hälsorisker, buller.